Periodisk vedlikehold 

Alle bedrifter er pålagt å ha system for internkontroll av det elektriske anlegget. Vi har eit system som er skreddarsydd for å administrere og utføre denne kontrollen på ein god og profesjonell måte.

I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller krav frå myndigheiter, gir periodisk vedlikehald betra personsikkerheit,
færre driftsstopp i produksjon, redusert energiforbruk eller reduserte vedlikehaldskostnader.

Saman med deg gjer vi ei risikovurdering og avtalar kor ofte kontrollar skal gjennomførast.